Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Těmito obchodními podmínkami se řídí jakékoliv dodání produktu nebo služby v digitálním studiu a jsou tedy součástí jakékoliv smlouvy o dodání uzavřené prostřednictvím internetového webu. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o registraci a kupní smlouvy uzavírané v českém jazyce mezi prodávajícím, kterým je provozovatel webové stránky www.rzestudio.cz, a kupujícím.

2. PROVOZOVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK

Provozovatelem internetového webu je RZE Studio, se sídlem v Ústí nad Labem, Glennova 7, 400 11, identifikační číslo 04775333, email: info@rzestudio.cz.

3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

RZE Studio je na webových stránkách www.rzestudio.cz. Smlouva o dodání je smlouva na dodání produktu nebo služby na webové stránce uzavřená mezi dodavatelem a zákazníkem na základě objednávky zákazníka. Občanský zákoník je zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

Objednávka je elektronická objednávka Produktu nebo Služby vyplněná Zákazníkem na webových stránkách RZE Studio; za řádně vyplněnou objednávku se považuje objednávka, u níž jsou vyplněna všechna pole označená jako povinná. Spotřebitel je fyzická osoba, která Smlouvu o dodání nesjednává v rámci své podnikatelské činnosti. Uživatelský účet je nastavení webového rozhraní internetového obchodu definované zákazníkem se zabezpečeným přístupem na základě uživatelského emailu a hesla. Zákazník je osoba, která s dodavatelem uzavřela smlouvu o dodání produktu na základě Objednávky. Produkt/služba je jakýkoliv produkt nabízený v internetovém obchodě, ve formě digitálního obsahu – zejména webové šablony, grafika a jiné digitální produkty nebo služby. Produkty nejsou dodávány na hmotných nosičích.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Zákazník vytvoří svůj uživatelský účet (profil) zadáním požadovaných údajů do registračního formuláře na webové stránce a kliknutím na tlačítko „registrovat“. Kliknutím na toto tlačítko zákazník zároveň potvrzuje správnost a pravdivost zadaných údajů. Zákazník je povinen zadané údaje ve svém uživatelském účtu aktualizovat v případě jakékoliv změny.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským e-mailem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu; tyto údaje musí uchovávat tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, a nesmí umožnit využívání svého Uživatelského účtu jiným osobám.

Pokud zákazník svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá či poruší své povinnosti ze smlouvy o dodání (včetně těchto obchodních podmínek), může provozovatel Uživatelský účet zákazníka zrušit; pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě si však zákazník může založit nový uživatelský účet. Dodavatel může dočasně omezit dostupnost uživatelského účtu zákazníka, zejména v případě údržby hardwarového či softwarového vybavení.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DODÁNÍ

Zákazník může objednávat produkty nebo služby z webové stránky prostřednictvím svého uživatelského účtu. Nabídka produktů a služeb na webových stránkách internetového obchodu není návrhem na uzavření smlouvy; veškeré smlouvy o dodání budou uzavřeny až na základě objednávky zákazníka. V případě zájmu o koupi produktu je třeba vyplnit veškeré povinné údaje objednávky a vyplněnou objednávku odeslat Dodavateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Upozorňujeme, že odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Dodavatel a provozovatel následně potvrdí obdržení objednávky emailem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v registraci nebo prostřednictvím uživatelského účtu; toto potvrzení však není akceptací objednávky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že objednávky nelze považovat za akceptované jejich pouhým doručením dodavateli, ale k uzavření smlouvy je vždy třeba jejich akceptace ze strany dodavatele. Dodavatel může akceptovat objednávku buď elektronicky prostřednictvím emailu anebo uživatelského účtu anebo přímo odesláním objednaného produktu zákazníkovi. Pokud objednávku nemůže dodavatel akceptovat (například z důvodu změny ceny objednaného Produktu, jeho vyprodání a podobně), sdělí tuto skutečnost zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení objednávky.

Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno objednávky neprodleně oznámit dodavateli, se kterým bude dohodnut další postup. Jakákoliv změna či storno objednávky však nebudou provedeny po uzavření smlouvy (tj. zejména po odeslání akceptace objednávky zákazníkovi). V případě storna objednávky zákazníkem, který je podnikatelem, pokud produkt byl zvlášť objednán u jeho dodavatele pro takového zákazníka, je dodavatel povinen vrátit zákazníkovi pouze 75 % celkové ceny produktu, zbývajících 25 % takové ceny si dodavatel ponechá na úhradu nákladů spojených s dodávkou takového produktu.

6. CENA PRODUKTU A DALŠÍ NÁKLADY

Ceny jsou ve vztahu k jednotlivým produktům nebo službám uvedeny vždy na příslušné webové stránce. Služby jsou umístěny v jednotlivých kategoriích digitálního studia. Na stránce každého produktu nebo služby je uvedena cena, což je cena konečná. Cena produktu se může průběžně měnit a pro koupi produktu platí cena, která je uvedena v objednávce. Cena uvedená v objednávce může být změněna pouze v případě, že v době ode dne odeslání takové objednávky dodavateli do dne uzavření smlouvy dojde ke změně daně z přidané hodnoty, a to ve výši odpovídající takové změně.

V případě, že je cena produktu v době jeho objednání označena jako akční, platí jen po určitou dobu uvedenou na stránkách internetového obchodu. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné Produkt nebo službu za takovou cenu dodat, dodavatel zákazníka na takovou skutečnost upozorní bez zbytečného odkladu, a pokud to bude možné, umožní mu jeho objednání za novou cenu; v opačném případě objednávku odmítne.

Zákazníkovi bude po uhrazení ceny produktu, doručen příslušný účetní doklad vystavený na základě fakturačních údajů poskytnutých zákazníkem v objednávce. Účetní doklad bude zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v objednávce, příp. v uživatelském účtu.

7. DODÁNÍ PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodavatel produkt a službu doručuje pouze prostřednictvím digitální distribuce, tj. zasláním produktu/odkazu nebo služby na email zákazníka nebo na jeho uživatelský účet, pomocí kterých zákazník zakoupený produkt/službu využije. Způsob úhrady ceny produktu bude zvolen zákazníkem v objednávce. Cena produktu můsí být uhrazena bankovním převodem, v takovém případě bude produkt/služby odeslán/a zákazníkovi na email či na jeho uživatelský účet nejdříve však okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet Dodavatele. Dostupné webové produkty jsou zákazníkovi standardně dodávány nejpozději do 25 dnů po zaplacení kupní ceny. Informace o dostupnosti produktu je uvedena na webových stránkách.

Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Poskytovatele. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení. Veškeré platby jsou příjímány pouze převodem na účet. Nepříjímáme platby v hotovosti.

Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou splátkách a to následujícím způsobem: První splátka ve výši 50% z ceny díla bude dle faktury uhrazena do 3 dnů od podpisu této smlouvy, pokud touto fakturou či dodatkem této smlouvy nebude stanoveno jinak. Druhá splátka ve výši 50% z ceny díla a případné navýšení ceny díla na základě dalších požadavků Objednatele, bude uhrazena po převzetí díla Objednatelem v předem dohodnutém termínu dle předávacího protokolu. Veškeré náklady, které vzniknou Objednateli nad rámec této smlouvy je Dodavatelpovinen neprodleně oznámit.Paušál za službu Servis bude Objednateli účtován ode dne předání díla.

8. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA

Odstoupit od smlouvy o dodání nelze ve vztahu k produktu, který spočívá v dodávce digitálního obsahu jiným způsobem, než na hmotném nosiči (tj. byl dodán online) a produkt byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zákazník – spotřebitel vyplněním a odesláním objednávky vyslovuje souhlas a zároveň bere na vědomí sdělení dodavatele, že nemá právo od smlouvy odstoupit.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že od smlouvy nemohou podle předchozích ujednání odstoupit zákazníci, kteří nejsou spotřebiteli. Od smlouvy lze odstoupit zasláním oznámení o odstoupení na emailovou adresu info@rzestudio.cz či prostřednictvím webových stránek, resp. kontaktního formuláře v sekci „Kontakt“, případně i prostřednictvím vzorového formuláře, který vám dodavatel poskytne na požádání. Pokud v době do vrácení produktu došlo ke snížení jeho hodnoty z jakéhokoliv důvodu, je zákazník povinen nahradit odpovídající částku prodávajícímu v penězích. V případě, že na produktu vznikla škoda, k jejíž náhradě je povinen zákazník, je prodávající oprávněn svůj nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení zaplacení ceny produktu. Je-li společně s produktem poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen dodavateli vrátit poskytnutý dárek spolu s produktem.

9. ODSTOUPENÍ DODAVATELE

Dodavatel může od kupní smlouvy odstoupit v případě zjevně nesprávné ceny produktu uvedené v objednávce (tj. ceny, která je podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena takového produktu (včetně chyby v psaní, desetinných čárkách a podobně, s výjimkou případů, kdy bude tato cena označena jako akční či bude zřejmé, že se jedná o mimořádnou slevu).

10. VADY PRODUKTU A REKLAMACE

Před použitím produktu je zákazník povinnen řádně nastudovat návod uvedený na internetových stránkách www.rzestudio.cz nebo instalační pokyny konkrétních distribučních služeb. V případě nesprávného použití produktu zákazníkem nemusí být jeho případná reklamace uznána. Záruka za jakost produktu je poskytována pouze, pokud je Taková záruka poskytnuta výrobcem produktu na základě záručního listu (či jiného záručního prohlášení) vydaného takovým výrobcem či distributorem přiloženého k produktu v okamžiku jeho dodání zákazníkovi.

Můžete vykonat jakékoli potřebné změny s Vaším produktem, aby se lépe hodil pro Vaše účely. Nesmíte umisťovat žádný z našich produktů (pozměněných nebo nepozměněných) na disketu, webovou stránku nebo jakékoli jiné médium a nabízet je k další distribuci či prodeji jakéhokoli druhu, aniž byste předem získali písemný souhlas od naší společnosti. Nesmíte licenci dále postupovat, nebo přenášet někomu dalšímu. Nesmíte si činit nárok na běžné nebo výhradní vlastnictví žádného z našich produktů (změněného nebo nezměněného). Všechny produkty jsou vlastnictvím nezávislého poskytovatele obsahu. Naše produkty jsou poskytovány tak, jak jsou, bez jakékoli záruky ať už vyjádřené nebo pouze předpokládané. Za žádných okolností nebude naše právnická osoba zodpovědná za škody, což zahrnuje, ovšem neomezuje se pouze na škody přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo škody, které vznikly v důsledku použití, a také neschopnost použití našich produktů.

Reklamaci vady i volbu práva z vadného plnění je třeba uplatnit u dovatele na adrese jeho sídla. Reklamace musí obsahovat konkrétní popis vytýkané vady a okolností, za kterých byla zjištěna, musí v ní být uvedeny kontaktní údaje zákazníka včetně emailu a dále k ní musí být přiložen doklad o koupi produktu v internetovém obchodě a fotografii dokazující nefunkčnost produktu. Prodávající se vždy snaží vyřídit reklamaci v nejkratším možném čase, vždy nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Nebude-li reklamace v dané lhůtě vyřízena, je Spotřebitel oprávněn postupovat jako v případě podstatné vady.

11. OSOBNÍ ÚDAJE

Jakékoliv osobní údaje, které zákazník poskytne dodavateli v souvislosti se sjednáním kupní smlouvy, musí být správné a úplné. Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely plnění ze smluv, včetně uplatnění práv z vadného plnění, za účelem vedení uživatelského účtu a pro další účely uvedené v tomto článku, a to i po uzavření smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména v rozsahu jména a příjmení, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, telefonního čísla a emailu, případně i dalších osobních údajů, které zákazník dodavateli při sjednání smlouvy poskytne. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník dodavateli uděluje na dobu neurčitou.

Dodavatel umožní zákazníkům přístup k jejich osobním údajům a v případě, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné nebo že jsou zpracovávány v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na žádost zákazníka učiní nezbytná nápravná opatření, o jejichž provedení zákazníka informuje.

Zákazník souhlasí s tím, aby dodavatel jeho osobní údaje předával třetím osobám za účelem jejich zpracování v rozsahu a za podmínek podle těchto podmínek. Zákazník dále souhlasí s tím, aby dodavatel jeho osobní údaje využíval za účelem nabízení zboží nebo služeb, a to buď sám, nebo aby takové jejich užívání umožnil i svým obchodním partnerům; tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat. Zákazník tento souhlas odvolá elektronickým odvoláním zaslaným na e-mail info@rzestudio.cz. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky dodavatele ze smlouvy splnit bez takového uložení cookies, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. OSOBNÍ ÚDAJE

RZE Studio je provozovatelem internetových stránek www.rzestudio.cz a je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám a jejich obsahu. Veškeré obrázky, fotografie, grafika, animace, multimediální soubory a texty umístěné na této webové stránce jsou chráněny autorským právem či právem k ochranné známce. Jakékoliv užití částí nebo celku, rozmnožování, šíření a dalšího zpřístupňování obsahu webových stránek (zejména fotografií, grafiky, obrázků, animací) jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) bez elektornického souhlasu společnosti je zakázáno. V případě zájmu o užití obsahu webových stránek www.rzestudio.cz kontaktujte společnost RZE Studio, e-mail: info@rzestudio.cz. Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty internetových stránek www.rzestudio.cz.

13. LICENČNÍ PODMÍNKY

Objednatel bere na vědomí, že předmětem dodávky díla je případně i licencovanýsoftware, který náleží Dodavateli nebo jeho dalším dodavatelům. Objednatel je povinen využívat dílo pouze k účelu, ke kterému bylo vytvořeno.Objednatel se zavazuje, že nebude dílo dále kopírovat a šířit dalším subjektům. Objednatel souhlasí, že využije k dílu službu Servis a datový prostor Dodavateledle možných variant, který se hradí v měsíčním paušálu. Objednatel souhlasí, že využije k dílu registraci domény na registračním místěDodavatele. Pokud má Objednatel doménu registrovanou u svého registrátora, je nutnézajistit přeregistraci na registrační místo Dodavatele. Objednatel souhlasí s tím, že sedodavatel stane administrátorem domény, z důvodu zajištění plné technické podpory. Objednatel nemá právo si dílo (nikoli obsah) jakkoli sám upravovat či měnit, pouze spísemným souhlasem Dodavatele.

Dodavatel ručí za správný chod díla na jeho serveru a na přiděleném datovém prostoru. Tento datový prostor má Objednatel pouze pronajatý. V případě, že si klient administruje web vlastními silami, je jeho povinností mítnainstalované programy na ochranu počítače (antivir, firewall) a udržovat všechnyprogramy, zejména webové prohlížeče v poslední dostupné verzi a včetně všechaktualizací. V případě, že Objednatel provede programátorský zásah do díla sám bez souhlasu aasistence Dodavatele nebo v rozporu s některým bodem této smlouvy, ztrácí nárok najakoukoli další podporu, servis, záruku, kvalitu a funkčnost díla ze strany Dodavatele.

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva o dodání a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Všechny spory mezi stranami vzniklé z kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@rzestudio.cz. O vyřízení stížnosti bude zákazník informován emailem uvedeným ve stížnosti. Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) učiněné mezi stranami před jejím uzavřením a obsahuje úplnou dohodu stran o jejím obsahu; práva a povinnosti stran nebudou dále dovozována nad rámec smlouvy ze zavedené praxe ani jakýchkoliv obchodních zvyklostí.

V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek i smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatná či neúčinná ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Zákazník nesmí smlouvu a práva či povinnosti se smlouvou spojené postoupit třetí osobě bez předchozího souhlasu dodavatele v písemné formě.

Smlouva je archivována Dodavatelem v elektronické podobě.